Barion Pixel
Menü
Create an Account

Kosár

Bezár

Adatkezelési tájékoztató
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 1. Adatkezelő azonosítása
  A http://shop.mysticdaykecskemet.hu/ internet címen elérhető webáruházat a
  MERGALES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített név: MERGALES Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-113196 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 13649296-2-03
  Székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 7.
  Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Csányi út 1-3.
  Telefon: +36 20 272 1526
  E-mail cím: info@mysticdaykecskemet.hu
  (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
 2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya
  2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
  27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
  kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection
  Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR)
  és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
  rendelkezései alapján kezeli.
  2.2. Jelen tájékoztató hatálya a http://shop.mysticdaykecskemet.hu/ webhely (a
  továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a
  webáruházban leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre
  vonatkozik.
  2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely
  szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket megrendelő természetes
  személyek.
 1. Az adatkezelés jogalapja
  3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a
  GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a
  megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
  pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
  Felhasználó az egyik fél.
  3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását
  a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
  bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap
  minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az
  e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
  szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a
  Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat
  előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési
  tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban
  írtak szerinti kezeléséhez.
  3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek
  végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről
  részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat
  Felhasználó.
 2. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó
  adatkezelés
  4.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai
  adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.
  4.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát
  rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.
 3. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
  5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető
  üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail
  cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
  5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
  Felhasználó hozzájárulása.
  Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés
  jogszerűségét.
  5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
  Az üzenetet küldő Felhasználó:
 • neve,
 • e-mail címe,
 • a Felhasználó által küldött csatolmány (opcionális),
 • a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.
  A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében
  Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést
  annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását
  Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt
  személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai
  rendszeréből.
  5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
  Felhasználó számára.
  Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
 • üzenet írása a weboldalon,
 • csatolmány küldése a weboldalon,
 • e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)
  használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2
  munkanapon belül teljesít.
  5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó
  igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését
  követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több,
  kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere
  befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.
  Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a
  szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és
  időtartama a 7. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).
  5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
  adatkezelési listán.
 1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
  6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
  Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a „Bejelentkezés”,
  majd a „Nincs fiókod, hozz létre egyet” feliratú gombra kattintással, majd a „Fiók
  létrehozása” felirat alatt megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat
  előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a „MENTÉS” gombra kattintással, illetve a
  megrendelés folyamatában a „Fiók létrehozása” felirat alatti mezők kitöltésével adja meg.
  Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
  visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés
  jogszerűségét.
  6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az
  adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes
  adatok és elérhetőségek körét érinti.
  Az adatok köre:
 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • neme,
 • e-mail cím,
 • születési dátuma (opcionális)
 • jelszó.
  Az adatkezelés célja: a webhelyen történő regisztráció, a rendszeres vásárlás
  megkönnyítése.
  Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
 • személyes fiók létrehozása a Felhasználó számára,
 • termék on-line megrendelésének megkönnyítése a megrendelés teljesítéséhez szükséges
  adatok eltárolásával, illetve ezen adatok önálló módosításának lehetővé tétele a
  Felhasználó számára,
 • a korábbi megrendelések eltárolása és hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára a
  felhasználói fiókban.
  6.4. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés
  időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés
  megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó
  regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti
  regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő
  haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül
  végrehajt.
  6.5. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
  adatkezelési listán.
 1. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
  7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
  7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az
  adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik
  fél.
  7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és
  elérhetőségek körét érinti.
  Természetes személy Felhasználó esetén:
 • vezetékneve
 • keresztneve
 • számlázási cím
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • szállítási cím
 • megrendelt termék(ek) megjelölése
 • megrendelt termék(ek) vételára
 • átvétel/kézbesítés módja
 • fizetési mód
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés
  teljesítéséhez szükséges információk
 • megrendelés időpontja
 • fizetés időpontja.
  Gazdálkodó szervezet megrendelő képviselője/kapcsolattartója esetén az adatok köre:
 • kapcsolattartó vezetékneve
 • kapcsolattartó keresztneve
 • cégnév
 • adószám
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • számlázási név (gazdálkodó szervezet neve)
 • számlázási cím (gazdálkodó szervezet címe)
 • szállítási név
 • szállítási cím
 • megrendelt termék(ek) megjelölése
 • megrendelt termék(ek) vételára
 • átvétel/kézbesítés módja
 • fizetési mód
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés
  teljesítéséhez szükséges információk
 • megrendelés időpontja
 • fizetés időpontja.
  Egyéni vállalkozó Felhasználó esetén:
 • vezetékneve
 • keresztneve
 • adószáma
 • számlázási név (egyéni vállalkozói neve)
 • számlázási cím (egyéni vállalkozói címe)
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • szállítási név
 • szállítási cím
 • megrendelt termék(ek) megjelölése
 • megrendelt termék(ek) vételára
 • átvétel/kézbesítés módja
 • fizetési mód
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés
  teljesítéséhez szükséges információk
 • megrendelés időpontja
 • fizetés időpontja.
  7.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és
  teljesítése.
  7.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az
  Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség
  teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla
  kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő
  egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak a számlákon szereplő adatok (név, cím,
  megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben
  szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban
  szereplő további adatok.
  A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név,
  szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart.
  Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok szállítást végzőnek történő
  továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított
  adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.
  A szállítást végző vállalat jogos érdeke lehet azonban az esetleges panaszok, reklamációk,
  polgári jogi viták felmerülése esetére a fenti adatok vagy azok egy részének bizonyos
  ideig történő megőrzése. Ezt azonban már mint önálló Adatkezelő végzi, erről bővebb
  felvilágosítást az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában olvashat Felhasználó.
  Adatkezelő által igénybe vett ilyen szolgáltatók jelen tájékoztató „Adatfeldolgozó
  igénybevétele” című fejezetben találhatók, ahol az adatkezelési tájékoztatójukat
  tartalmazó webhelyük elérhetősége is megjelölésre került.
  A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő
  megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől
  számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő –
  elteltéig kezeli.
  7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
  adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló
  törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli
  bizonylatokon.
 1. Adatfeldolgozó igénybevétele
  Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
  8.1. Tárhelyszolgáltató
  8.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
  webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
  8.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
  Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített név: Webonic Kft.
  Cégjegyzékszám: 07-09-025725
  Adószám: 25138205-2-07
  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
  Telephely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
  Telefon: +36 22 787 674
  E-mail: support@webonic.hu
  Webhely: https://www.webonic.hu/
  gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
  8.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a
  jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
  8.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
  működésének biztosítása.
  8.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
  adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett
  adatkezelési időtartamokkal.
  8.1.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
  üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.
  8.2. Weboldal fejlesztő
  8.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
  webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
  8.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
  Joe Production Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
  Rövidített név: Joe Production Bt.
  Cégjegyzékszám: 13-06-061410
  Adószám: 22552055-1-13
  Székhely: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 75. 2. lház. fszt. 3.
  Telephely: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 75. 2. lház. fszt. 3.
  Postacím: 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 75. 2. lház. fszt. 3.
  Telefon: +36 30 8338 322
  E-mail: joepro@joepro.hu
  Webhely: https://joepro.hu/
  gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
  8.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a
  jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
  8.2.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
  működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai műveletekben
  megnyilvánuló adatkezelés útján.
  8.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
  adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett
  adatkezelési időtartamokkal.
  8.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
  üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
  8.3. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
  8.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: Azok a Felhasználók, akik a terméket az
  általuk megjelölt címre szállítással rendelik meg.
  8.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
  DPD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített név: DPD Hungary Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-888141
  Adószám: 13034283-2-41
  Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület 2. em.
  Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület 2. em.
  Telefon: +36 1 501 6200
  E-mail: dpd@dpd.hu
  Webhely: https://www.dpd.com/hu/hu/
  a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban:
  Adatfeldolgozó),
  8.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a
  Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás
  végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám
 • szállítási cím.
  8.3.4. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés
  teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó
  által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és
  idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.
  8.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges
  ideig tart.
  8.3.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges
  adatkezelési műveleteket jelenti.
  8.4. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás
  8.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.
  8.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
  Tóth Árpádné e. v.
  Nyilvántartási szám: 9305261
  Adószám: 64431664-1-33
  Székhely: 2750 Nagykőrös, Lantos u. 10.
  Postacím: 2750 Nagykőrös, Lantos u. 10.
  egyéni vállalkozót, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a
  továbbiakban: Adatfeldolgozó).
  8.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a
  megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek)
  megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb
  díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.
  8.4.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre
  vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti
  Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.
  8.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított
 1. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.
  8.4.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és
  ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.
  8.5. Adatfeldolgozás más célra nem történik.
  8.6. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz
  igénybe.
 2. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  9.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
  Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
  Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
  jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
  összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens
  körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az
  érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
  címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a
  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.
  A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
  másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő
  az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 10. pont
  szerint).
  9.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá
  vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
  hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
  akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére
  bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.
  Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó
  jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
  adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  9.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,
  melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó
  jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
  nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt
  személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy
  kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
  azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
  d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen;
  ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
  hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
  szemben.
  9.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  vagy más módon kezelték;
  b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
  az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében
  történő adatkezelés ellen;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok
  gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,
  továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.
  Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
  igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  9.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével
  kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén
  alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
  kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
  kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 3. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
  10.1. A 9. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja
  Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –
  különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ
  vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
  költségekre:
  a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  10.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott
  intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve
  a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
  meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
  megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
  Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a
  tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó
  azt másként kéri.
  10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,
  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
  tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
  érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 16. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál,
  és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  10.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon
  beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása
  azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha
  az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
  személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának
  megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
  10.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6000 Kecskemét, Csányi út 1-3.
  szám alatti címére, e-mailben az info@mysticdaykecskemet.hu e-mail címre
  juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt
  a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik,
  ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül
  hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első
  munkanapot kell tekinteni.
 4. Adatvédelem, adatbiztonság
  11.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik
  az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási
  szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
  szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
  hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
  11.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
  feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
  fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
  11.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél
  elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó
  jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
  11.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt
  használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül
  a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített,
  adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat,
  melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel
  kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri
  felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak
  megfelelő felelősségteljes kezelése.
 5. Jogérvényesítés
  Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/
  A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
  érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
  mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
  2021.08.23.
  MERGALES Kft.
Back to Top