Barion Pixel
Menü
Create an Account

Kosár

Bezár

Nincsenek termékek a kosárban.

Általános szerződési és felhasználói feltételek
(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 1. A webáruház üzemeltetője
  A http://shop.mysticdaykecskemet.hu/ internet címen elérhető webáruházat a
  MERGALES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített név: MERGALES Kft.
  Cégjegyzékszám: 03-09-113196 – Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 13649296-2-03
  Székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 7.
  Üzleti tevékenység helye: 6000 Kecskemét, Csányi út 1-3.
  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
  Szolgáltató bankszámla adatai:
  Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
  Pénzforgalmi jelzőszám: 10401990-50526657-49901005
  IBAN: HU11 1040 1990 5052 6657 4990 1005
  SWIFT kód: OKHBHUHB
  Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:
  13130/2020 számon Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője – kereskedelmi hatóságként
  Kamarai regisztrációs szám:
  BA13649296 – Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 2. Ügyfélszolgálat
  Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
  2.1. Személyesen
  6000 Kecskemét, Csányi út 1-3. szám alatt található üzletben hétfőtől péntekig 10.00
  órától 16.00 óráig.
  2.2. Telefonon
  Telefonszám: +36 20 272 1526 – a hívás nem emelt díjas!
  Elérhető hétfőtől péntekig 10.00 órától 18.00 óráig.
  2.3. E-mail-ben
  E-mail cím: info@mysticdaykecskemet.hu
  Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
  Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon
  belül válaszol.
 3. A magyar jog kikötése
  3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)
  üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás
  Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a
  Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó,
  különös tekintettel
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
  28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
  alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
  egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394
  rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
  26.) Korm. rendeletre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre
 • és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
  vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló
  19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.
  3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési
  feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai
  idő szerint értendők.
  3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok
  alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.
 1. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
  4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely
  felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek
  adásvételére vonatkoznak.
  4.2. A szerződés felei:
  4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.
  4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a
  webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes
  természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
  szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott
  szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen
  szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy
  korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.
  4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan
  időre szól.
 2. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános
  tájékoztatás
  5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a
  megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain
  tájékozódhat.
  5.2. A szerződéskötés nyelve magyar.
  5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett
  jognyilatkozatnak minősülnek.
  5.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles
  visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor
  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem
  iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
  5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll
  rendelkezésre nála.
  5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást
  kap a termék áráról, az aktuális fuvarozási díjakról és a megrendelés teljesítésével
  kapcsolatban felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges fuvarozási
  korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.
  Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét
  esetben, akkor a Szolgáltató külön felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés
  céljából.
  5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat
  Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt
  dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.
  Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe
  alatt található link – „(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával
  menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális
  állapotában mindig elérhető a webhelyen.
 3. Regisztráció
  6.1. A regisztráció ingyenes.
  6.2. A regisztrációt a Felhasználó a webhely fejlécén található „Bejelentkezés” feliratú
  gombra, majd a „Nincs fiókod? Hozz létre egyet” feliratú gombra kattintást követően a
  megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az
  adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „MENTÉS” feliratú gombra kattintással
  hajthatja végre.
  6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell
  megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a
  regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli
  felelősség az esetleges következmények miatt.
  6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való
  felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a
  webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.
  6.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már
  teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén,
  amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti,
  hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti
  okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti
  a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása
  kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés
  összegéből.
  6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak
  küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon
  belül – végrehajt.
  6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt –
  személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes
  adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési
  tájékoztatóban olvashat.
  6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az
  általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.
 4. A vételár meghatározása
  7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain
  tájékozódhat Felhasználó.
  7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél
  a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.
  7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.
  7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
  7.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.
  7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó
  fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben
  szerepelnek.
  7.7. A webhelyen megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató
  fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép
  hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.
  7.8. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás
  ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg
  nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100
  Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket
  hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú termékre vonatkozóan nem jön létre
  szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek
  ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes
  áron megrendelheti a terméket. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a
  vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató.
  Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét
  tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött
  visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a
  második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes
  ár egyeztetésére.
 5. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte
  8.1. A termék kiválasztása
  8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a
  termékek lényeges tulajdonságait.
  8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján a megfelelő méret kiválasztását követően
  az oldalon található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti
  a terméket a Felhasználó.
  8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva
  több terméket helyezhet a kosárba.
  8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató
  ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az
  „Ügyfélszolgálat” cím alatt).
  8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte
  8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak
  szerint.
  8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.
  8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található
  „Kosár” feliratú gombra kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható
  továbbá a megrendelni kívánt termékek darabszáma.
  8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott
  termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a
  lomtárat ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.
  8.2.5. Ezt követően a „FIZETÉS” feliratú gombra kattintást követően a vezetéknév,
  keresztnév, e-mail cím megadása szükséges. A Felhasználónak „Fizetés” menüpont alatt
  lehetősége van a „Fiók létrehozása” felirat alatt jelszó, születési dátum megadását
  követően, valamint a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési
  nyilatkozat bejelölésével regisztrálni is.
  8.2.6. A „FOLYTATÁS” feliratú gombra kattintást követően szállítási adatok megadása
  szükséges. Amennyiben a Felhasználó által megadott szállítási cím eltér a számlázási
  címtől, „Ez a cím szerepeljen a számlázáshoz is” felirat mellett található jelölőnégyzetbe
  kattintva, ezáltal az ott lévő pipa kivételével, majd a „FOLYTATÁS” feliratú gombra
  kattintva a Felhasználónak lehetősége van szállítási címtől eltérő számlázási cím
  megadására. FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó
  szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név,
  adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok
  megadásáért pedig a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.
  8.2.7. A „FOLYTATÁS” feliratú gombra kattintást követően a szállítási mód kiválasztása
  szükséges, valamint a szállításhoz történő megjegyzés írása válik lehetővé.
  8.2.8. A „FOLYTATÁS” feliratú gombra kattintást követően a fizetési mód kiválasztása
  szükséges.
  8.2.9. A „FIZETÉS” menüpontban a „Fizetés előtt ellenőrizd rendelésed” felirat alatt a
  megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára,
  valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a
  Felhasználó által fizetendő összes költség.
  8.2.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően
  történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
  8.2.10.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés
  folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.
  8.2.10.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a
  megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A Felhasználó a regisztrációs adatait a
  webhelyre belépést követően a regisztráció során megadott felhasználónevére kattintva,
  majd az „INFORMÁCIÓ” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának
  oldalán van lehetősége módosítani.
  8.2.10.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,
  változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés
  folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok
  módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak
  szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház
  megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett
  megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség.
  8.2.11. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges
  adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat
  bejelölésével és a „RENDELÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL” feliratú gombra
  kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.
  8.2.12. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján
  haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során
  megadott e-mail címére. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének
  elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó
  mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz
  megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő
  beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék
  megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem
  számít a megrendelés elfogadásának.
  8.2.13. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint
  10.00 órától 18.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon
  kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén –
  előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének
  időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek
  tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.
  8.2.14. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés
  elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A
  termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének
  Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.
  8.2.15. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó
  visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának
  ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és
  az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül
  nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor
  a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre
  vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő
  jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a
  megrendelést.
  8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem
  érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.
  8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy
  azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja
  a megrendeléstől való elállási szándékáról.
 6. A megrendelés utólagos korrigálása
  9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy
  helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati
  elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés
  megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
  9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást
  küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön
  létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a
  vásárlásra vonatkozó szerződés.
 7. Fizetési feltételek
  10.1. Lehetséges fizetési módok:
  10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés:
  A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési
  módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését
  visszaigazoló e-mail tartalmazza.
  Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.
  10.1.2. Utánvétel kiszállítás esetén:
  A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő
  kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a
  kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.
  A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a DPD Hungary Kft. szerződési
  feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a DPD Hungary Kft.
  szolgáltató online felületén (lentebb részletezve).
  10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében
  felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14
  napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes
  összeget visszatéríti.
 8. Teljesítési határidő és szállítási feltételek
  11.1. Teljesítési és szállítási határidő
  11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló
  visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a
  megrendelés során megadott szállítási címre.
  11.1.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját
  követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-2 munkanapon belül
  kézbesíti azt.
  11.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a
  megrendelés beérkezésének napját követő 14 napon belül kerül átadásra a fuvarozónak,
  aki 1-2 munkanapon belül szállítja azt ki.
  11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a
  megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően
  haladéktalanul értesíti Felhasználót.
  11.2. Fuvarozó:
  11.2.1. DPD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
  Rövidített név: DPD Hungary Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-888141
  Adószám: 13034283-2-41
  Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület 2. em.
  Postacím: 1134 Budapest, Váci út 33., A épület 2. em.
  Telefon: +36 1 501 6200
  E-mail: dpd@dpd.hu
  Webhely: https://www.dpd.com/hu/hu/
  Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket
  Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a DPD Hungary Kft.
  honlapján elérhető „Általános üzleti feltételek” dokumentum tartalmazza
  (https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/).
  11.3. A szállítás díja
  11.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés
  elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.
  11.4. A termék átvétele
  11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át
  a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre
  irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető – így meghiúsul a kézbesítés, a
  Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez
  esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a
  megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását
  követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben –
  mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
  11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok
  (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a
  Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé.
  Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a
  kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut
  és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen
  jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a
  Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó
  részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot.
  Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem
  befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem,
  azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
 9. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog
  12.1. Hibás teljesítés
  12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
  szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
  12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés
  időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a
  teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
  időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
  összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül
  felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
  12.2. Kellékszavatosság
  12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott
  igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
  aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
  nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
  Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a
  szerződéstől is elállhat.
  12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
  közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított
  két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
  késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja
  Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
  határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez
  a határidő egy év.
  12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat
  hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
  egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
  Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már
  Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
  időpontjában is megvolt.
  12.3. Termékszavatosság
  12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –
  választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági
  igényt érvényesíthet.
  12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását
  vagy kicserélését kérheti.
  12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
  szereplő tulajdonságokkal.
  12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
  elveszti.
  12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
  volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
  igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
  igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
  kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
  érvényesítheti.
  12.4. Jótállás
  Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket,
  továbbá önként sem vállal jótállást.
  12.5. Elállási jog
  12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül
  elállni e szerződéstől.
  12.5.2. Az elállási határidő
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap
  elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól
  eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
  b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
  Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az
  utolsó termék átveszi;
  c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a
  Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy
  darabot átveszi;
  d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és
  a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
  egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az
  elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
  Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető
  nyilatkozatmintát is:
  ► elállási nyilatkozatminta

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: MERGALES Kft.
Postacím: 6000 Kecskemét, Csányi út 1-3.
E-mail: info@mysticdaykecskemet.hu
Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom
elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

12.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban
bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak
megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
12.5.5. A higiéniai csomagolással ellátott termékek esetén a termék higiéniai
csomagolásának eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli
elállási jogát. A higiéniai csomagoláson kívüli, további csomagolás felbontása nem
akadályozza az elállási jog gyakorlását. A higiéniai csomagolással ellátott termékeken
kívül eső termékek esetében az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott
csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használat.
12.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége
Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal
történő előzetes időpont egyeztetés után.
12.5.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik,
legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az
elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni
Felhasználó részére.
12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy
  kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
  Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
  okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  12.6. Az elállás joghatásai
  12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó
  elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a
  Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék
  Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket,
  amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb
  szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során
  Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
  alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
  hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót
  semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a
  visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,
  vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot
  kell figyelembe venni.
  12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem
  nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül
  visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte
  előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó
  viseli.
  12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
  értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a
  rendelkezés csak a higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek
  esetében értelmezhető.
  12.7. Méretcsere szolgáltatás
  12.7.1. Méretprobléma esetén a Felhasználónak lehetősége van a termék kicserélésére.
  12.7.2. A Felhasználó a megrendelt termék cseréjére vonatkozó igényét az átvételt követő
  3 munkanapon belül köteles jelezni a Szolgáltatónak.
  12.7.3. A Szolgáltató abban az esetben tudja teljesíteni a termék cseréjét, ha
  rendelkezésére áll az adott méretben, típusban, színben.
  12.7.4. Méretcsere szolgálatás igénybevétele esetén a termék visszaküldésének költsége
  a Felhasználót, a cseretermék Felhasználó részére történő kézbesítésének költsége a
  Szolgáltató terheli.
  12.7.5. A méretcsere szolgáltatás a Szolgáltatónak nem kötelezettsége, és kizárólag
  egyedi, külön egyeztetés határozhatja meg ennek feltételeit.
 1. Felelősség kizárása
  13.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
  Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A
  Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
  13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett
  bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a
  felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a
  Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett
  károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató
  elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai
  zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel
  arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus
  formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő
  megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében
  Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül
  megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a
  webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott
  megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges
  következményekért azonban nem felel.
  13.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési
  adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből
  adódó károkért való felelősségét kizárja.
  13.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll
  Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli
  vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal
  kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 2. Egyéb rendelkezések
  14.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is
  fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a
  webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és
  megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a
  webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további
  tájékoztató dokumentumokban érheti el.
  14.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok
  gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség
  követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.
 3. Adatkezelés, adatvédelem
  A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a
  „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.
 4. Szerződési feltételek módosítása
  16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor
  előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.
  16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott
  megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési
  feltételek vonatkoznak.
 5. Alkalmazandó jog
  17.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő
  jogszabályok rendelkezési irányadók:
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február
  28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye
  alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés
  egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394
  rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
  26.) Korm. rendelet,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
  szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
  NGM rendeletre.
 1. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet
  18.1. Panasz
  18.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a
  Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
  forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
  tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,
  telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:
  MERGALES Kft.
  Cím: 6000 Kecskemét, Csányi út 1-3.
  E-mail: info@mysticdaykecskemet.hu
  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.
  Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint
  az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban
  megválaszolja.
  18.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége
  Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi
  szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés
  megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is
  kérheti.
  Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor
  ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és
  iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek
  elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
  oldalon.
  A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet
  jelölhet meg.
  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  mellett működő Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefon: +36 76 501 525
  Fax: +36 76 501 538
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  Webhely: http://www.bacsbekeltetes.hu/
  A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:
  Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti
  Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez
  kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti
  Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei
  megtalálhatók a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1
  oldalon, valamint itt olvashatók:
  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
  mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Telefon: +36 1 488 2186
  Fax: +36 1 488 2186
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webhely: http://bekeltet.hu
  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
  terheli.
  A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
  független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták
  bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,
  ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok
  egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
  A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
  megillető jogokról és kötelezettségekről.
  18.2. Jogérvényesítés bírósági úton
  A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
  kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb
  költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye
  vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti
  Kecskeméti Járásbíróságon is megindíthatja a pert.
  18.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,
  szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság
  alábbi online vitarendezési eszközét.
  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
  Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr
  Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik
  panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal
  kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési
  testületet) a panasz kezelésére.
  Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további
  információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
  18.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,
  alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,
  tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok
  alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes
  megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A
  területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu
  oldalon.
  Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi
  hatósághoz is:
  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
  Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
  Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A
  Telefonszám: +36 76 795 710
  E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
  18.3. Felügyelet
  18.3.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási
  száma és a hatóság megnevezése:
  13130/2020 számon Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője – kereskedelmi hatóságként
  18.3.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit
  bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatósághoz fordulhat:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/
  A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
  érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
  mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
  2021.10.05.
  MERGALES Kft.
Back to Top